Zadanie_shkol'nogo истор 5кл 2013.pdf
Adobe Acrobat Document 378.8 KB
Zadanie_shkol'nogo истор 6кл 2013.pdf
Adobe Acrobat Document 734.5 KB
Zadanie_shkol'nogo истор 7кл 2013.pdf
Adobe Acrobat Document 828.2 KB
Zadanie_shkol'nogo истор 8кл 2013.pdf
Adobe Acrobat Document 695.8 KB
Zadanie_shkol'nogo истор 9кл 2013.pdf
Adobe Acrobat Document 830.0 KB
Zadanie_shkol'nogo истор 10кл 2013.pdf
Adobe Acrobat Document 344.4 KB
Zadanie_shkol'nogo истор 11кл 2013.pdf
Adobe Acrobat Document 409.1 KB

Критерии проверки:

Kriterii_shkol'nogo истор 2013.pdf
Adobe Acrobat Document 237.6 KB